Rug Detail

Bakshaish Carpet 14'3'' X 18'0'', Item # 56779

Type: BAKSHAISH
Origin: INDIA
Circa: Modern
Size/Feet & Inches: 14'3'' x 18'0''
Size/Meters: 4.34 x 5.49
$$$$
Item Number: 56779

 

 

bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779
bakshaish Carpet - # 56779